લાલુને ૧૬-૧૬ બિમારીનો ભરડોઃ એક પછી એક બિમારીનોઙ્ગ ઇલાજ | યેદિયુરપ્પાને આવતીકાલે 4 વાગ્યે શક્તિપ્રદર્શનનો સુપ્રીમનો આદેશ | મમતા સામે ભાજપ લાચાર | વજુભાઇ વાળાના નિવાસસ્થાને દેખાવો ૪૦ કોંગી આગેવાનોની અટકાયત | કર્ણાટકની: કૉંગ્રેસને સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચતા આવી ગયું આંખે પાણી! બદલવી પડી ત
Tuesday May 22 2018
   
   
 
   
   
   
 
 
 DAVP Tarrif
SURAT EDITION COLOUR EDITION
Rs. 200/-
Per Col.cm.
Rs. 400/-
Per Col.cm.
All Types of Display, Financial & Court etc. Advertisement
SURAT EDITION DAMAN EDITION COLOUR EDITION
Rs. 200/-
Per Col.cm.
Rs. 200/-
Per Col.cm.
Rs. 400/-
Per Col.cm.
All Types of Display, Financial & Court etc. Advertisement
 Minimum Size  5 Cm x 1 Col.
 Front Page  100% Extra
 Last Page  50% Extra
 Ear Panel  Rs. 200/- Daily. Rs.5000/- Monthly
 Classified  (1x5) Cm. Rs. 100/- Daily
 Demise/Shoksabha  (2x5) Col./Cm Rs. 500/- Last Page
   (2x10) Col./Cm Rs. 1000/- Last Page
Terms and Conditions
» All Advertisement matter shall strictly to the approval of the management
» No Deduction will be allowed from advertisement bill on account of defective Insertion, claims to such account if addmitted will be free insertion.
» Advertisers or advertising agents, who fail to complete space within twelve months or certain stipulated period, will have to pay the difference between the contractor and casual rules for the space actually consumed.
» To avail of the contract rate Advertiser/Agency shall to execute spacecontract in duplicate. Every effort shall be made to insert advertisement on the stipulated space but no guarantee can be given. They will be inserted in the next available issue.
» No Responsibility will be takjen for loss/damage to blocks during transit, printing although, almost care is given in this respect
» Advertisements are accepted in good faith, the management does not accept any liability regarding publication of advertisement of other dailies, commission and error in forwarding replys etc.
» For All editions for all legal purposes, SURAT (GUJARAT) will be the place of Jurisdiction
  Note : 1.   Please send Positive Art Work & Art Paper
    2.   Please send A/c. Payee cheque/draft against the bill.
For further queries you can contact us.
 
 
 
 
   
 
 
Home | About Us | E-Paper | DAVP Tarrif | Advertise with Us | Inquiry | Contact us
® All Rights Reserved : Atal Savera
Designed by : Setblue